google map
Budget
De Metinas
1730 ASSE Belgian-French, Chase, Seafood, Gluten-free, Grill, Meat, Mussels, Regional cuisine, Ribs, Sandwiches, Seasonal, Snacks, Snacks, Wok
9.1
BRASSERIE DE KOEKOEK
1730 ASSE Meat, Brasserie
IN DEN BLOEYENDEN WYNGAERDT
1730 ASSE Brasserie, Classic, Seasonal
8.9
PARTHENON
1730 ASSE Greek
KASTEEL WAALBORRE
1730 ASSE French
FONTEINTJE
'T KUMMELSHOF
1730 ASSE French, Brasserie
RESTAURANT ALEXANDER GRILL
1730 ASSE Grill, Mediterranean, Pita
BIJ DE GRIEK
1730 ASSE Greek, French, Grill
HOF TEN EENHOORN
1730 ASSE Regional cuisine
12/20 Gault&Millau
BEEKSTRAAT 8
1730 ASSE Brasserie
DE IJZERWINKEL
1730 ASSE Seasonal, Brasserie
BURGERHUIS
1730 ASSE Burger
De Smaakmarkt
1730 ASSE Brasserie
DE PAUW
1730 ASSE French
D'HOPPERANK
1730 ASSE Belgian, French, Stone grill
MADE IN ITALY
1730 ASSE Italian, Seasonal, Pasta
12/20 Gault&Millau
9.1
BEIJING
1730 ASSE Chinese
De Metinas
Belgian-French, Chase, Seafood, Gluten-free, Grill, Meat, Mussels, Regional cuisine, Ribs, Sandwiches, Seasonal, Snacks, Snacks, Wok
In Den Bloeyenden Wyngaerdt
Brasserie, Classic, Seasonal
't Kummelshof
French, Brasserie
Restaurant Alexander Grill
Grill, Mediterranean, Pita
Bij De Griek
Greek, French, Grill
Hof Ten Eenhoorn
12/20 Gault&Millau
Regional cuisine
12/20 Gault&Millau
De Ijzerwinkel
Seasonal, Brasserie
D'hopperank
Belgian, French, Stone grill
Made In Italy
12/20 Gault&Millau
Italian, Seasonal, Pasta
12/20 Gault&Millau
*